Phone : 081-905-9498
Mail : zim2036@gmail.com
เต็นท์ทรงโค้งสีขาว

• เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 4×8 เมตร ให้เช่าราคา  2,000 บาท/วัน

• เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 5×12 เมตร ให้เช่าราคา 2,300 บาท/ วัน


สอบถามราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-905-9498

ชมผลงานเพิ่มเติม