Phone : 081-905-9498
Mail : zim2036@gmail.com
สตูลลูกเต๋า

สตูลลูกเต๋า
ชุดสตูลลูกเต๋า ให้เช่าราคา 500 บาท/ชุด/วัน

สตูลลูกเต๋า 40x40x40 cm. ให้เช่าราคา 90 บาท/ตัว/วัน
โต๊ะกลางลูกเต๋า 50x50x50 cm.ให้เช่าราคา 150 บาท/ตัว/วัน


สอบถามราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-905-9498

ชมผลงานเพิ่มเติม