Phone : 081-905-9498
Mail : zim2036@gmail.com
ชุดโต๊ะจีน

ชุดโต๊ะจีน1.2m.+เก้าอี้ 10 ตัว
• ชุดโต๊ะจีน1.2m.+เก้าอี้พลาสติก 10 ตัว ราคาเช่า 300 บาท/ชุด/วัน
• ชุดโต๊ะจีน1.2m.+เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า 10 ตัว ราคาเช่า 380 บาท/ชุด/วัน,มากกว่า 5 ชุด 350 บาท/ชุด/วัน
• ชุดโต๊ะจีน1.2m.+เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าผูกโบว์ 10 ตัว ราคาเช่า 480 บาท/ชุด/วัน,มากกว่า 5 ชุด 450 บาท/ชุด/วัน

• ชุดโต๊ะจีน1.5m.+เก้าอี้เบาะ 10 ตัว ราคาเช่า 500 บาท/ชุด/วัน
• ชุดโต๊ะจีน1.5m.+เก้าอี้เบาะคลุมผ้า 10 ตัว ราคาเช่า 600 บาท/ชุด/วัน
• ชุดโต๊ะจีน1.5m.+เก้าอี้เบาะคลุมผ้าผูกโบว์ 10 ตัว ราคาเช่า 700 บาท/ชุด/วัน

• เปลี่ยนโต๊ะจีน1.2m.เป็น 1.5m.เพิ่ม 100 บาท/ชุด 


สอบถามราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-905-9498

ชมผลงานเพิ่มเติม